Volg ons!

Privacyverklaring AVW’66.

Privacyverklaring AVW’66

Wij respecteren uw privacy. Wij hechten veel waarde aan uw privacy. We doen er dan ook alles aan om uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk te behandelen. Met deze privacyverklaring geven we u graag duidelijkheid over wat we met uw persoonsgegevens doen.

Wij verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en daarvan afgeleide regels of gedragscodes.

Zo beveiligen we uw gegevens. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze website veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen.

Welke gegevens verwerken wij van u? Om te kunnen voetballen moet men lid zijn van de KNVB. De benodigde gegevens worden vastgelegd in Sportlink. Tevens gebruiken wij Sportlink om maandelijks de contributie te kunnen innen. Daarnaast worden soms gegevens gebruikt om via onze Website, Facebook, Twitter of TV-APP relevante informatie bij onze leden te krijgen. Het betreft hier alleen naamgegevens. In het bijgevoegde  verwerkingsregister kunt u lezen welke gegevens wij vastleggen en hoe lang wij deze bewaren.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit op grond van de wet toegestaan en noodzakelijk is voor relevante doeleinden. Wij verstrekken geen gegevens van u aan derden voor commerciële doeleinden.

Wij leggen nooit gegevens vast over ras, etniciteit, politieke gezindheid, seksueel leven of IP-adressen.

Wat zijn uw rechten?

  • U heeft het recht uw gegevens in te zien. Alle gegevens welke door u aan ons verstrekt zijn kunt u (op verzoek) inzien, daar waar functioneel zullen wij u behulpzaam zijn stukken aan te leveren waarover u zelf niet meer beschikt.
  • U heeft het recht om uw gegevens te wijzigen. Daar waar gegevens onjuist zijn zullen wij dit op eerste verzoek van u per direct aanpassen.
  • U heeft het recht om vergeten te worden. Wij zullen uw gegevens conform bewaartermijn in het verwerkingsregister verwijderen.
  • U heeft het recht op informatie. Middels deze privacyverklaring en het vereenvoudigde verwerkingsregister (zie bijlage onder deze pagina) willen wij volledig transparant zijn over welke gegevens wij vastleggen en wat wij daarmee doen.

Aanpassing van de privacyverklaring Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Dit kunnen wij doen bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er iets verandert in onze activiteiten, in de wet of in de rechtspraak. Deze tekst is voor het laatst aangepast op 18 juni 2018.

Hebt u vragen of klachten?
Hebt u vragen over deze privacyverklaring? Of hebt u klachten over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact met ons opnemen. Stuur een mail naar info@avw66.nl of een brief naar:
AVW’66 Postbus 66 6930 AB Westervoort.

 

Bijlage verwerkingsregister dd. 01-07-2018

Verwerkingsregister AVW’66

Soort gegevens                                                            Verwijderen

Relatiegegevens – NAW, contactgegevens,               Direct na beëindigen lidmaatschap

geboortedatum, geslacht

Relatiegegevens – Betalingsgegevens                        Direct na beëindigen lidmaatschap

(banknummer, etc.)

Sportlinkgegevens – Spelend/niet spelend lid,         Direct na beëindigen lidmaatschap

elftal, contributie, etc.

Vrijwilliger worden Neem contact op